تبلیغات
روســتای فـــرزیــــان - جمعیت آینده روستا
 
روســتای فـــرزیــــان
 
 
جستجو
نویسندگان
نظرسنجی
شما آینده ی روستای فرزیان را چگونه پیش بینی می کنید؟

آمار وبلاگ
تعداد بازدیدها :
آب و هوا
وضعیت آب و هوای فعلی نزدیکترین شهر بزرگ به فرزیان
کلیک کنید>>پیشبینی شش روزه هوای فرزیان
تعداد جمعیت روستای فرزیان در طی 27 سال گذشته از 1864 در سال 1355 به 1204 نفر در سال 1382 رسیده است كه كاهش 660 نفری را داشته است و روستا به جای توسعه و افزایش جمعیت كاهش جمعیت داشته است در این دوره فراز و فرود هایی جمعیتی زیاد بوده است زمانی رشد منفی به دست آمده است و زمان دیگر رشد مثبت البته كم . نرخ رشد این دوره 27 ساله 1.6- بوده است جمعیت روستای فرزیان در سال 1355 ، 1864 نفر بوده است این جمعیت در سال 1365 با رشد مثبت 0.3+ جمعیت آن به 1922 نفر رسیده است 0اما از سال 1365 روستا نرخ رشد 4.26- را شاهد است و حدود 600 نفر از جمعیتش را از دست می دهد می توان از دلایل آن را : پایان جنگ عراق علیه ایران و امن شدن شهرها و ازسر گیری فعالیتهای اقتصادی در زمینه باز سازی و تقویت زیر ساختها، جوان بودن جمعیت روستا و جوابگو نبودن روستا به این جمعیت و داشتن كمبود های خدماتی ، بهداشتی ،آموزشی عنوان نمود.در نتیجه یک سوم جمعیت روستا مجبور به مهاجرت می شوند و بعد از 7 سال در سال 1382 بر اساس آمارخانه بهداشت روستای فرزیان جمعیت روستا به 1204 نفر رسیده است رشد منفی روستای فرزیان هنوز ادامه دارد . شاید از دلایل عمده آن ضعیف بودن صنعت در این روستا و متكی بودن اقتصاد روستا به كشاورزی است كه جوامع متكی به اقتصاد كشاورزی دارای مشكلاتی همچون ، محدودیت اراضی به خاطر تكه تكه و كوچك شدن ، محدو دیت منابع آب به خاطر هدر رفتن آبها ، در نوسان بودن هزینه ها زراعی و ثابت بودن قیمت محصول ، نبودن برنامه ریزی های لازم جهت حمایت روستاییان در مواقع بحران اقتصادی ، نیاز بخش خدمات شهری به نیروی كار ارزان و غیر متخصص ، عدم وجود انگیزه و علاقه بین جوانان روستایی در خصوص تداوم شغل آبا و اجداد خود گرایش شدید آنها به جذابیتهای شهر و مراكز علمی و فرهنگی دانست. روشهای معمول پیش بینی جمعیت شامل روشهای تركیبی وریاضی است برای پیش بینی جمعیت در روش تركیبی وجود آمار دقیق منجمله باروری ضروری است . برای پیش بینی جمعیت روستای فرزیان از روش ریاضی استفاده شده است. 

Pt = P0 ( 1+r)t
Pt = جمعیت افق طرح 
P0 = نرخ رشد جمعیت 
r = نرخ رشد جمعیت 
t = فاصله مقطع زمانی 

براساس این فرمول جمعیت روستای فرزیان در افق طرح در یك دوره زمانی 10 ساله مورد بررسی قر ار می گیرد نرخ پیشنهاد اول نرخ رشد مطلق است این نرخ 2.5- درصد می باشد ، در گزینه دوم ازنرخ رشد طبیعی برای نرخ پیشنهادی استفاده می كنیم . نرخ رشد طبیعی 0.8 است كه مقدار این نرخ رشد كم است در گزینه سوم نرخ رشد پیشنهادی را 1.2+ انتخاب می كنیم كه این از نرخ رشد طبیعی بیشتر است و هم میتوان نرخ رشد منفی روستا را بر طرف كند در نتیجه جمعیت در افق طرح بر اساس نرخ پیشنهادی فوق 1356 نفر خواهد در قالب 339 خانوار با بعد خانواری در حدود 5.4 نفری .
P1392= 1204 ( 1+1.2/100)10 =1356
1356-1204= 152
152/504= 28 
311 +28=339تعداد خانوار در افق طرح  ارسال شده در: 1388/05/25 :: توسط : مدیر وبلاگ
 
 
 
وزارت تعاون بانک رفاه کارگران سامانه اطلاع رسانی ارتباطات مردمی دولت پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری دفتر مقام معظم رهبری