تبلیغات
روســتای فـــرزیــــان - تعریض شبکه معابر
 
روســتای فـــرزیــــان
 
 
جستجو
نویسندگان
نظرسنجی
شما آینده ی روستای فرزیان را چگونه پیش بینی می کنید؟

آمار وبلاگ
تعداد بازدیدها :
آب و هوا
وضعیت آب و هوای فعلی نزدیکترین شهر بزرگ به فرزیان
کلیک کنید>>پیشبینی شش روزه هوای فرزیان
طرحهای هادی روستا دارای افق دهساله هستند با این وصف و با توجه به نوع خدمات مورد نیاز هر روستا که در قالب خدمات پیشنهادی مطرح می گردند و نیز با در نظر گرفتن منابع اعتباری و مالی که می توانند برای اجرای این پیشنهادات بکار گرفته شوند معمولا" اولویتهای اجرائی متناسب با رشد جمعیت و توان مالی در سه مرحله بصورت زیر پیشنهاد می گردد:

طرح های کوتاه مدت(فوری):

خروج روستا از تنگناهای فعلی از اساسی ترین نکات است که می بایستی در این مبحث بدان توجه گردد چرا که این امر زمینه رشد و تعالی روستا را در آتیه فراهم می سازد طرح هایی که در این قالب تعریف می گردند عبارتند از:
الف-فراهم ساختن زمینه جهت تکمیل ساختمان های مسکونی نیمه تمام.
ب-نقاطی از روستا که به منظور جمع آوری زباله های روستا برای انتقال به خارج از روستا در نظر گرفته شده است حصارکشی گردد.


طرح های میان مدت (فاز پنجساله اول طرح):
الف-گسترش بافت مسکونی در محدوده هایی از روستا که در طرح پیشنهادی مشخص شده است.
ب- تعریض شبکه معابر بافت موجود (قدیم) به نحویکه طرح هادی مشخص کرده است. این تعریف در راستای ایجاد سهولت دسترسی به مراکز زیرمحلات و فضاهای با اهمیت در دل بافت قدیم صورت می پذیرد.
ج- احداث کتابخه مطابق طرح پیشنهادی.
د-احداث دفتر پست و مخابرات مطابق طرح پیشنهادی.
ه- احداث واحدهای تجاری-خدماتی مطابق طرح پیشنهادی.
ن- احداث زمین ورزش در محدوده پیشنهادی در طرح هادی روستا.
ی-احداث مدرسه مطابق طرح هادی روستا.

طرح های بلند مدت (فاز پنجساله دوم طرح ):
الف- احداث شبکه معابر باقیمانده براساس اولویت و درجه اهمیت آنها.
ب- احداث شبکه جمع آوری فاضلاب .
ج- تکمیل آسفات معابر براساس درجه اهمیت آنها .
د-تکمیل فضاهای سبز درون بافت و در محدوده های پیشنهادی طرح.
ه- احداث زمین و فضاهای سر پوشیده ورزشی در قطعاتی که از فاز میان مدت باقی مانده است.

نحوه تعریض شبکه معابر پیشنهادی :  
در طرح های روستا نیز همانند طرح های دیگر خیابان های پیشنهادی شامل دو دسته خیابان هستند:
الف-خیابان های جدید که وظیفه ارتباط با دسترسی های آتی و تکمیل شبکه معابر موجود را بر عهده دارند.این خیابان ها که معمولا"از اراضی خالی عبور می کنند از نظر اولویت اجرائی در اولویت سوم (فاز پنجساله دوم طراحی) قرار می گیرند.
ب-اصلاح و بهسازی تعریض خیابانهای موجود ( در بافت فعلی روستا )
عموما"این معابر در روستای ما دارای وضعیت غیر قابل پیش بینی (از نظر عرض و پیچیدگیها )هستند. اقدام لازمی که در این گونه معابر می بایستی انجام شود در حقیقت امکان رساندن خدمات با ایجاد سهولت دسترسی به قلب بافت قدیم روستاست که در قالب آنچه در طرح هادی پیش بینی شده است انجام می پذیرد و رعایت حداقل تخریب در طراحی مد نظر این مشاور بوده است و در این امر نوع کیفیت ابنیه ای که بر سر راه تخریب و عقب نشینی قرار گرفته اند مد نظر قرار داشته است .ایجاد پخی در سر راه تقاطع ها بر اساس فرمول یکدهم جمع عرض دو معبر انجام گرفته است. 
در طرح پیشنهادی حداقل عرض معابر بن بست 6 متر و حداقل عرض معابر باز 8 متر در نظر گرفته شده و در انتهای معابر بن بست دور برگردان طراحی شده است.ارسال شده در: 1388/05/22 :: توسط : مدیر وبلاگ
 
 
 
وزارت تعاون بانک رفاه کارگران سامانه اطلاع رسانی ارتباطات مردمی دولت پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری دفتر مقام معظم رهبری